نیست

( نِیْست )
{ نِیْست }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی ( واحد )
١ - عدم، نابود، ہست کا نقیض، خالی، کالعدم، معدوم، فنا۔
  • Non-existent;  null
  • void