اسارت

( اسارت )
( عربی )

تفصیلات


اسم ( مؤنث )
١ - قید ۔ اسیری