اسواری

( اسواری )
( ہندی )

تفصیلات


اسم ( مؤنث )
١ - سواری