امولا

( امولا )
( ہندی )

تفصیلات


اسم ( مذکر )
١ - آم کا نیا پودا