آداب سلطنت

( آدابِ سَلْطَنَت )
{ آ + دا + بے + سَل + طَنَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دربار داری کے مراسم۔