آرام گیر

( آرام گِیر )
{ آ + رام + گِیر }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - قیام پذیر۔