آوند

( آوَنْد )
{ آ + وَنْد }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - برتن