آزمند

( آزمَنْد )
{ آز + مَنْد }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - لالچی