زمانہء جدید

( زَمانَہء جَدِید )
{ زَما + نَہ + اے + جَدِید }
( عربی )

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - دور حاضر۔