زمانہء دراز

( زَمانَہءِ دَراز )
{ زَما + نَہ + اے + دَراز }
( عربی )

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - طویل مدت۔