زمانہء عدت

( زَمانَہءِ عِدَّت )
{ زَما + نَہ + اے + عِد + دَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - عدت کی مدت۔