زنجیرہ دار

( زَنْجِیرَہ دار )
{ زَن + جی + رَہ + دار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ملا ہوا۔