زندان خانہ

( زِنْدان خانَہ )
{ زِن + دان + خا + نَہ }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - قید خانہ۔