زندان گزیدہ

( زَنْدان گُزِیدَہ )
{ زَن + دان + گُزی + دَہ }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - قیدی