زوجین

( زَوجَین )
{ زَو (و لین) + جَین (ی لین) }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - میاں بیوی۔