آمدن

( آمدن )
{ آم۔ دَن }
( فارسی )

تفصیلات


مصدر
١ - آمدنی ۔ یافت