آئین مال

( آئین مال )
( فارسی )

تفصیلات


اسم ( مذکر )
١ - قوائد مال گزاری ۔ رسوم سرکاری ۔ قانون خراج