آئین ملکی

( آئین ملکی )
( فارسی )

تفصیلات


اسم ( مذکر )
١ - کسی ملک کا بنیادی قانون یا دستور اساسی