اثم

( اِثم )
( عربی )

تفصیلات


اسم ( مذکر )
١ - بکسر اوّل و سکونِ ثانی وثالث۔ گناہ۔ مصہبت۔ اخلاقی یا مذہبی جُرم