احسان نا شناسی

( احسان نا شناسی )
( عربی )

تفصیلات


اسم ( مذکر )
١ - احسان فراموشی ۔ احسان نہ ماننا