اختر

( اختر )
{ اَخ۔ تَر }
( فارسی )

تفصیلات


اسم ( مذکر )
١ - تارا۔ ستارا۔ سیارہ ۔ جمع ؛ اختران