اختر دنبالہ دار

( اختر دُنبالہ دار )
( فارسی )

تفصیلات


اسم ( مذکر )
١ - دُم دار ستارہ