اراضی خالصہ

( اراضی خالصہ )
( عربی )

تفصیلات


اسم ( مؤنث )
١ - خالص سرکاری زمین