ارج

( اَرج )
( فارسی )

تفصیلات


اسم ( مؤنث )
١ - قدرو قیمت
٢ - جوہر۔ لیاقت
٣ - شان و شوکت