ارض مقدس

( ارض مقدس )
( عربی )

تفصیلات


اسم ( مؤنث )
١ - پاک زمین
٢ - فلسطین