بسط

( بَسْط )
{ بَسْط }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - فراخی، کشادگی، پھیلاؤ، وسعت۔
  • spreading or extending out
  • distension
  • diffusiveness