بخالت

( بُخالَت )
{ بُخا + لَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - کنجوسی، جزرسی، بخل۔