بدایت

( بَدایَت )
{ بَدا + یَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ابتدا، آغاز۔
  • Beginning
  • commencement