باندر

( بانْدَر )
{ باں + دَر }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بندر
  • Monkey
  • ape