باباری

( باباری )
{ با + با + ری }
( یونانی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - سیاہ مرچ
  • Black pepper