بازندگی

( بازِنْدَگی )
{ با + زِن + دَگی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - مکاری، حیلہ گری۔