باحور

( باحُور )
{ با + حُور }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - گرمی کی شدت