بادنجان

( بادَنْجان )
{ با + دَن + جان }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بینگن
  • The egg-plant
  • solanum melongena