بایو

( بایُو )
{ با + یُو }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ہوا