بباد

( بَباد )
{ بَباد }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - برباد، تباہ۔