بالاصالت

( بِالْاَصالَت )
{ بِل (ا غیر ملفوظ) + اَصا + لَت }
( عربی )

تفصیلات


متعلق فعل
١ - براہ راست، بنفس نفیس، بذات خود۔