استربدیا

( اَسْتَربِدْیا )
{ اَس + تَر + بِد + یا }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - علم اسلحہ، فن حرب۔