باد دست

( بادْ دَسْت )
{ باد + دَسْت }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - فضول خرچ۔