باد رنگ

( بادْ رَنْگ )
{ باد + رَنْگ (نون مغنونہ) }
( فارسی )

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - تیز و تند رفتار گھوڑا۔