بارخاص

( بارِخاص )
{ با + رے + خاص }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - خاص اجازت، خاص پروانگی۔