باد بروت

( بادِ بُرُوت )
{ با + دے + بُرُوت }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - غرور، گھمنڈ۔