بارگیر

( بارْگِیر )
{ بار + گِیر }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - سائیس