بادہ فرسا

( بادَہ فَرْسا )
{ با + دَہ + فَر + سا }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - شراب نوش۔