بادہ گسار

( بادَہ گُسار )
{ با + دَہ + گُسار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - شراب نوش، شرابی۔