اعتدا

( اِعْتِدا )
{ اِع + تِدا }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ظلم، زیادتی۔