اعجف

( اَعْجَف )
{ اَع + جَف }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - لاغر، دبلا۔