افاعیل

( اَفاعِیل )
{ اَفا + عِیل }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - افعال، حرکات۔