اشترا

( اِشْتِرا )
{ اِش + تِرا }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - خرید و فروخت، بیع و شرا۔
  • Buying;  selling;  commerce