باغ وحوش

( باغِ وُحُوش )
{ با + غے + وُحُوش }

تفصیلات


اسم ظرف مکاں
١ - چڑیا گھر۔