باطل نگاری

( باطِل نِگاری )
{ با + طِل + نِگا + ری }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - جھوٹ بے مصرف یا مخرب اخلاق مضمون نگاری۔